"WAAR POTENSIAAL VERWESENLIK WORD!"
  041 360 1257

SKOOLFONDS 2018

Hoërskool Framesby
Eerste Nasionale Bank
Takkode :   250 655
Rek. No  :   62576528859

Tydens die Algemene Ouervergadering van 16 November 2017 is die 2018 begroting aan ouers voorgelê vir kennisname en goedkeuring.  Skoolgeldtariewe vir 2018 is soos volg:
 
R20,700 per jaar per kind
OF
R2,700 betaalbaar teen 31 Januarie en

R1,800 per maand oor tien maande (Februarie tot November)

Geliewe daarop te let dat die betaling van skoolgeld deur die Suid-Afrikaanse Skolewet gereguleer word en dus 'n statutêre vereiste is. Skoolgelde is dus nie onderhewig aan die skuldhersieningsproses nie.
 
Aansoekvorms vir vermindering van skoolgeld moet voor 31 Januarie 2018 persoonlik by mev. Victor (Finansiële Beampte) se kantoor afgehaal word. Voltooide vorms en stawende dokumente moet voor of op 16 Februarie 2018 ingedien word.
 
Ten einde ouers tegemoet te kom, bied die skool die volgende betalingsmetodes, almal op 'n STRENG VOORUITBETAALBARE wyse:
 
1. Die volle bedrag vir die jaar, betaalbaar voor of op 28 Februarie 2018, met 'n korting van 10% vir eenmalige betaling.
 
2. Tien maandelikse vooruitbetaalbare kontantbetalings by die skool, Februarie tot November.
 
3. Maandeliks vooruitbetaalbaar deur middel van 'n aftrekorder by 'n bank gereël of elektroniese oorplasing oor 10 paaiemente, Februarie tot November. 

Die leerling se toelatingsnommer (by Algemene Kantoor beskikbaar) moet te alle tye as verwysing gebruik word. Die skool se bankbesonderhede is soos volg:
 
Hoërskool Framesby
Eerste Nasionale Bank
Takkode :   250 655
Rek. No  :   62576528859

 
 
ALGEMEEN
 
1. Om op duur posgelde te bespaar word rekeningstate aan leerlinge oorhandig wat skriftelik ontvangs erken.
 
2. In die geval van geskeide ouers sal verdeling ten opsigte van skoolgeldbetalings nie meer deur die Algemene Kantoor hanteer word nie. Ouers sal dus onderling moet ooreenkom wie verantwoordelikheid aanvaar. Slegs een rekeningstaat vir elke leerling sal dus voorsien word.
 
3. Die Beheerliggaam sal ongelukkig nie in die toekoms meer in staat wees om voortdurend opvolgwerk te doen ten opsigte van wanbetalers nie en sal dus net een geskrewe aanmaning uitstuur. 

4. Alle bedrae wat dus nog uitstaande is na die sperdatum, soos aangedui in die aanmaningsbrief, word outomaties aan ons prokureurs oorhandig vir invordering.
 
5. Geen betalings kan by die Algemene Kantoor ontvang word na die datum waarop oorhandigings gedoen is nie en reëlings vir vereffening moet dus met die prokureurs getref word. Betalings wat hierna by die Algemene Kantoor gedoen word, sal nie terug - of aan die prokureurs oorbetaal word nie, maar aangewend word vir die volgende termyn se skoolgeld.
 
6. Geen uitsonderings word gemaak in gevalle waar ouers skenkings maak of behulpsaam is by skoolaktiwiteite van watter aard ook al nie. Die Rekeningafdeling funksioneer geheel en al onafhanklik.
 
7. Adres - en telefoonveranderings moet asseblief by die Algemene Kantoor gedoen word.

Hoërskool Framesby:  "Waar potensiaal verwesenlik word"

Nec-eastcapesmall
Klinicare-logo
Nutritech-1
Puma-logo-f9e13b654c-seeklogocom
Sunridge-superspar

OK / Close