"WAAR POTENSIAAL VERWESENLIK WORD!"
  041 360 1257

SKOOLFONDS 2023

Hoërskool Framesby
 Standard Bank
Takkode: 051001
Rek. Nommer: 080 344 887

VERANDERING VAN BANK
Neem kennis dat die beheerliggaam besluit het dat HS Framesby van bank verander. Die rekening by Eerste Nasionale Bank sal
vir ‘n interim tydperk van twee maande oop wees. Ons moedig ouers aan om so gou as moontlik oor te skakel en van ons nuwe
bank gebruik te maak. Ons nuwe bankbesonderhede is as volg:

 

SKOOLGELDE EN BETALINGSOPSIES
Die jaarlikse algemene ouervergadering is op 14 November 2023 in die skoolsaal gehou. Hiertydens is die skool se begroting vir 2024 eenparig goedgekeur.
 
Geliewe kennis te neem dat die skoolgelde vir 2024 – R35 640.00.
(Vyf en dertig duisend ses honderd en veertig rand) per leerder is, dus (R2 970.00 per maand).
 
Alhoewel die skool ouers toelaat om die skoolgelde oor 12 maande te betaal (Januarie tot Desember), is skoolfooie betaalbaar óp of vóór 7de Januarie 2024. Sou u hierdie keuse uitoefen, word dit duidelik gestel dat indien u één paaiement nie betaal nie, die volle uitstaande bedrag onmiddellik betaalbaar sal wees. 

Dit is die ouer se verantwoordelikheid om toe te sien dat sy/haar inligting, bv. e-posadres, telefoonnommer ens. by die skool op datum gehou word om sodoende ’n rekening te kan ontvang. U is nog steeds verantwoordelik vir betaling van die skoolgeld al ontvang u nie elke maand ’n rekeningstaat nie. Geen verskonings gaan aanvaar word deur te sê dat u nie ’n staat ontvang het nie, of dat u inligting nie korrek is nie.
 
Rekeninge word maandeliks per e-pos aan ouers gestuur. Indien u nie oor ‘n e-pos beskik nie, word dit per sms gestuur.
 
Vrystellings sal toegestaan word soos per “Education Laws Amendment Act (SASA 84 van 1996)” en die “Government Gazette” No 293211 gedateer 18 Oktober 2006. Indien u aansoek wil doen om vrystelling, kan u Mev. A Germishuys vir ‘n afspraak met die bestuurspan voor of op
28 Februarie 2024, skakel.
 
Enige veranderinge aangaande kontak besonderhede,  moet asseblief by die algemene kantoor gedoen word of via epos: inligting@framesby.co.za
 
Die betalings kan soos volg geskied: 
(a)        EFO - betalings
(b)        Debiet-/Kredietkaart by skool
(c)        Kontant by die Algemene Kantoor
 
BAIE BELANGRIK: Die unieke toelatingsnommer wat aan elke leerder toegeken is, (by Algemene Kantoor beskikbaar) moet te alle tye as verwysing gebruik word.
 
Die skool se bankbesonderhede is soos volg:
Naam van rekening:     Framesby High School
Bank:                            Standard Bank
Takkode:                       051001
Rek. No.:                      080 344 887
Verwysing vir betaling van Skoolfonds:
Leerling se toelatingsnommer (bv. 0007)
2 of meer kinders beide se toelatingsnommer (bv. 0007, 9999)
 
ADDISIONELE FOOIE
Die betalings kan soos volg geskied:
(a) EFO - betalings
(b) Debiet-/Kredietkaart by skool
(c) Kontant by die Algemene Kantoor

BAIE BELANGRIK: Die unieke toelatingsnommer wat aan elke leerder toegeken is, (by Algemene Kantoor beskikbaar/voor op inligting boekie) moet te alle tye as verwysing gebruik word – BY ADDISIONELE FONDSE MOET ‘N “A” VOOR DIE REKENINGNOMMER GEPLAAS WORD.

Die skool se bankbesonderhede is soos volg:
Naam van rekening:     Framesby High School
Bank:                            Standard Bank
Takkode:                       051001
Rek. No.:                      080 344 887
Verwysing vir betaling van Addisionele fooie:
Leerling se toelatingsnommer (bv. A0007)
2 of meer kinders beide se toelatingsnommer (bv. A0007, A9999)
 

ddddd

Hoërskool Framesby:  "Waar potensiaal verwesenlik word"

Nec-eastcapesmall
Klinicare-logo
Vox-green-logo-vector-1
Puma-logo-f9e13b654c-seeklogocom
Sunridge-superspar

OK / Close
Who doesn't like cookies?
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Read more...