"WAAR POTENSIAAL VERWESENLIK WORD!"
  041 360 1257

Toelating

Toelatingsbeleid van die Hoërskool Framesby.

1. Die voertaal van die skool is Afrikaans.

2. Die skool handhaaf 'n waardegedrewe etos, aard en karakter, asook die kultuur en tradisies van die skool. Op geen wyse sal daar egter gediskrimineer word teen leerders op grond van godsdiens en geloof nie.

3. 'n Leerling moet oor die vereiste akademiese prestasiepeil vir toelating tot die graad, waarvoor hy aansoek doen, beskik.

4. 'n Leerling moet hom aan die gedragskode en huishoudelike reëls van die skool onderwerp.

5. Ouers moet onderneem om die voorgeskrewe verpligte skoolgeld te betaal, met inagneming van die Departementele glyskaal vir afslag.

6. Dit word sterk aanbeveel dat 'n leerling nie by hierdie skool inskryf indien sy ouderdom meer as twee jaar verskil van die gemiddelde ouderdom van die betrokke graad nie. 

7. Voorkeur word verleen aan leerlinge wie se ouers binne die natuurlike voedingsgebied van die skool woon.

Prosedure by toelating

1. Inskrywing vir 'n betrokke jaar sluit op 31 Julie van die voorafgaande jaar.
Laat inskrywings sal op 'n tydsvoorkeurbasis ná onderhoude met die skoolhoof geskied.

2. 'n Skriftelike aansoek om toelating op die voorgeskrewe inskrywingsvorm (by skool beskikbaar) word deur alle voornemende leerlinge aan die skoolhoof gerig en moet vergesel word van 'n afskrif van die leerling se geboortesertifikaat en sy jongste skoolrapport.

3. Met die uitsondering van voornemende Graad agt-leerlinge, sal finale goed-keuring van 'n leerling se aansoek geskied slegs nadat die voornemende leerling en sy/haar ouers 'n persoonlike onderhoud met die skoolhoof of sy gevolmagtigde gevoer het.

Framesby jaarbeplanners :  2015

Die Hoërskool Framesby publiseer sy eie huiswerkdagboek waarin belangrike datums rakende eksamens, toetsreekse, sport- en kultuuraktiwiteite, ens. aangebring is.  Ons verwag dat elke leerling een sal koop, en wil u dus vra om nie 'n ander dagboek vir 2015 aan te skaf nie.  Dit sal aan die begin van die skooljaar teen R100,00 by die skool verkoop word. Die bedrag sluit ook 'n eksemplaar in van die Framesby Fotojaarblad wat aan die einde van 2015 uitgereik word.

Gr. 8 Inskrywingsvorm

Graad 7 Bekendstellingsaand

Woenssdag

19 April 2016

Framesby Skoolsaal

Finale besonderhede sal by die laerskole uitgegee word.

Vinnige Navraag

Voltooi en stuur

Kontak Inligting

Hoërskool Framesby

Fisiese Adres: 

Cornelialaan, Framesby
Port Elizabeth
6001

  

Posadres:

Posbus 28065
Sunridgepark, 6008

 

Kontak:
Tel: (041) 360 1257
Faks: (041) 360 7787

E-pos: bemarking@framesby.co.za  

 

Internet:

Facebook: Hoërskool Framesby

Twitter

Belangrike Inligting

Vinnige skakels

Vakkeuses

Ons Prospektus

Kultuur Rooster

Naweek Sport Rooster

Eksamen Roosters

Vraestelle Gr 9 & 11

OK / Close